VIII Zjazd FPANK „Kongres Polaków w Rosji” i X Polonijna Rada Konsultacyjna

Oddolna działalność organizacji polonijnych jest bardzo ważna. Wpływa ona na rozwój lokalnych grup polonijnych i ich promocję w małych ojczyznach, w których przyszło żyć naszym rodakom. We właściwym i równym rozwoju wszystkich organizacji ważna jest koordynacja pewnych działań i wspólna wymiana doświadczeń. Cykliczne spotkania są niezbędne dla prawidłowego działania grup polonijnych oraz rozbudowania poczucia jedności i wspólnoty. Jednym z takich wydarzeń jest cyklicznie organizowany Kongres Polaków w Rosji oraz Polonijna Rada Konsultacyjna.

10 listopada 2023 roku w Moskwie odbył się VIII Zjazd Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w którym wzięli udział prezesi organizacji polonijnych z kilkudziesięciu rosyjskich regionów.

Wydarzeniu towarzyszyła wspólna modlitwa w intencji odrodzenia Polski oraz w intencji Polonii i Polaków w Rosji.

W przeddzień zjazdu w siedzibie Ambasady RP w Rosji odbyła się X Polonijna Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego.

10 listopada 2023 roku w Moskwie odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”. Przed obradami Zjazdu w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Małej Gruzińskiej została odprawiona Msza Święta w intencji 105. Rocznicy Odrodzenia Polski i w intencji Polaków i Polonii w Rosji.Na zdjęciu widzimy przemawiającą uczestniczkę Mszy Świętej

Po mszy odbyło się oficjalne otwarcie VIII Zjazdu. Obrady, które miały miejsce w sali Kurii Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie, otworzyła Prezes Halina Subotowicz-Romanowa. Odśpiewano Hymn Narodowy. Delegatów na Zjazd przywitał Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.

Zjazdowi przewodniczyli prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa i p. Czesław Błasik. Po zatwierdzoniu porządku obrad wybrano prezydium, komisję skrutacyjną i wnioskową. Prezes Halina Subotowicz_Romanowa wygłosiła swoje sprawozdanie i podziękowała władzom krajowym, regionalnym i lokalnym Federacji Rosyjskiej za współpracę z organizacjami polonijnymi, a także Ambasadzie RP w Rosji i Wydziałom Konsularnym za wspieranie Polonii w Rosji. Przewodnicząca komisji rewizyjnej p. Mirena Kopyłowa przedstawiła sprawozdanie komisji. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom OOS FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”.

Delegaci Zjazdu jednomyślnie wybrali na następną pięcioletnią kadencję Prezes Halinę Subotowicz-Romanową. Nowo wybrana p. Prezes przedstawiła trzech wiceprezesów: Sergiusza Fiela (Tiumeń), Czesława Błasika (Sankt-Petersburg) i Helenę Rogaczykową (Kaliningrad), których delegaci przegłosowali. Zostali wybrani też członkowie Prezydium FPANK „Kongres Polaków w Rosji”: Helena Szackich (Irkuck), Natalia Kopecka (Pietrozawodsk), Anatol Czubarow (Krasnojarsk), Aleksandra Guziejewa (Tomsk), Stanisław Dumin (Moskwa).


Zdjęcie przedstawia Ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego przemawiającego do zebranych gości

Zatwierdzono Komisję rewizyjna w składzie: przewodnicząca Mirena Kopyłowa (Briańsk), Irena Diegojewa (Żeleznowodsk), Marina Łukas (Jekaterynburg).

Zatwierdzono trzy komisje tematyczne Kongresu. Na przewodniczącą komisji oświatowej wybrano Lilię Szyszko (Sankt-Petersburg), komisji kultury polskiej przewodniczyć będzie Wanda Jarmolińska (Barnauł), na przewodniczącego komisji naukowej wybrano Prof. Sergiusza Leończyka (Abakan).

W drugiej części Zjazdu zostały wyznaczone podstawowe kierunki działalności Kongresu: odradzanie polskiej tożsamości i tradycji, oświata polonijna, promowanie kultury polskiej w Rosji, opieka nad miejscami pamięci narodowej w Federacji Rosyjskiej, dzieje Polaków w Rosji. Rok 2024 ogłoszono Rokiem Młodej Polonii.

Delegaci zatwierdzili uchwały i wnioski Zjazdu.

Wnioski VIII Zjazdu
Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”

Moskwa,
10 listopada 2023 r.

Delegaci VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji w czasie obrad wytyczyli główne kierunki działalności organizacji polonijnych.

1. Nadrzędnym celem naszym jest budowanie silnej wspólnoty Polonii rosyjskiej. Rozszerzenie sieci terenowych organizacji polonijnych, uwzględniając niewielkie skupiska Polaków Rosji, włączenie do wspólnych działań, programów i akcji.

2. Zaktywizowanie działalności kół młodzieżowych w organizacjach polonijnych, włączanie młodzieży do wspólnych działań i programów co zapewni trwałość i ciągłość stowarzyszeń polonijnych. Organizacja letnich szkół językowych.

3. Ogłaszamy rok 2024 Rokiem Młodej Polonii. Apelujemy do wszystkich organizacji i skupisk polonijnych w Rosji o podjęcie w przyszłym roku ważnych akcji kulturalnych oraz działań budowania trwałej podstawy narodowej tożsamości młodego pokolenia Polaków.

4. Naczelnym celem FPANK „Kongres Polaków w Rosji” jest nadal zachowanie i odradzanie tożsamości narodowej, języka i kultury, tradycji a także troska o pomnażanie dorobku kulturalnego wszystkich Polaków w Rosji.

5. Apelujemy do rodziców i stowarzyszeń polonijnych o stałe uświadamianie dzieci i młodzieży, że nauka języka polskiego i posługiwanie się w rodzinach językiem ojczystym stanowi podstawę zachowania tożsamości narodowej.

6. Stałe współdziałanie z władzami federalnymi i obwodowymi, ze stowarzyszeniami innych mniejszości narodowych w Rosji w celu konsekwentnej realizacji standardów prawa międzynarodowego i rosyjskiego gwarantujących prawa mniejszości narodowych, w pierwszej kolejności w dziedzinie nauczania języka ojczystego i wprowadzenia standardów nauczania języka polskiego.

7. Uznajemy za niezbędną działalność w kierunku przybliżenia prawdziwego obrazu Polaków w Rosji i Macierzy. W tym celu niezbędna jest aktywna popularyzacja polskiej kultury, języka, historii, tradycji oraz upowszechniania wiedzy o Polakach w Rosji i Macierzy w środkach masowego przekazu rosyjskich i polonijnych, m.in. na własnych stronach internetowych.

8. Opieka nad polskimi zabytkami, cmentarzami i miejscami narodowej pamięci oraz upamiętnianie miejsc związanych z historią Polaków w Rosji. Zachowanie zabytków rodzinnych, dzienników, wspomnień, zdjęć i albumów fotograficznych, zabytkowych rosyjskich wydawnictw książkowych i prasowych w języku polskim z XIX–XX ww.

9. Zwracamy się do władz Kościoła Katolickiego w Rosji o nauczanie religii w języku polskim, wprowadzenie liturgii w języku polskim w kościołach rzymsko-katolickich tam gdzie są skupiska polonijne.

Podziękowania delegatów
VIII Zjazdu Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”

Moskwa,
10 listopada 2023 r.

Władze Federacji Rosyjskiej wszystkich szczebli

Uczestnicy VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji wyrażają słowa podziękowania dla władz rosyjskich lokalnych, regionalnych i krajowych za współpracę z polonijnymi organizacjami w Rosji.

Ambasada RP w Federacji Rosyjskiej

Uczestnicy VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji składają na ręce Pana Ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego wyrazy głębokiej wdzięczności kierownictwu i pracownikom Ambasady i Wydziałom Konsularnym w Rosji za ścisłą współpracę z Stowarzyszeniami polonijnymi rozsianymi po całym rozległym terytorium w Federacji Rosyjskiej.

Kościół Rzymskokatolicki w Rosji

Uczestnicy VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji wyrażają słowa najwyższego uznania duszpasterstwu i siostrom zakonnym Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji za wkład w zachowanie wiary i polskości wśród naszych Rodaków.

Źródło: https://www.rodacynasyberii.pl/aktualnosc/785/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content